Μοριακή ανάλυση παγκρεατικής βιοψίας για πρόγνωση και στοχευμένη θεραπεία

Σχετική γονιδιακή έκφραση

Σχετική ποσοτική γονιδιακή έκφραση για πρόβλεψη απόκρισης στη χημειοθεραπεία

 BCRP (platinum,irinotecan,topotecan)
 MRP1 (cyclophoshamide,etoposide,vincristine)
 ERCC1,BRCA1 (platinum)
 TYMS (5-FU,capecitabine,pemetrexed)
 PGP(doxorubicin,paclitaxel,etoposide,vincristine)
 RRΜ1,RRΜ2,HUR (gemcitabine)
 TUBB3,SPARC,TLE3,TAU (taxanes)
 MGMT (temozolomide)

HIGH EXPRESSION -> NO RESPONSE

TOPO2A

(δοξορουβικίνη, επιρουβικίνη)

TOPO1

(ιρινοτεκάνη, ετοποσίδη)

HIGH EXPRESSION -> RESPONSE