Μοριακή ανάλυση δείγματος βιοψίας τραχήλου της μήτρας για πρόγνωση και στοχευμένη θεραπεία

Σχετική γονιδιακή έκφραση

Σχετική ποσοτική έκφραση γονιδίου για απόκριση στη χημειοθεραπεία

 BCRP (platinum,irinotecan,topotecan)
 MRP1 (cyclophoshamide,etoposide,vincristine)
 ERCC1,BRCA1 (platinum)
 TYMS (5-FU,capecitabine,pemetrexed)
 PGP(doxorubicin,paclitaxel,etoposide,vincristine)
 RPΜ1,RPΜ2,HUR (gemcitabine)
 TUBB3,SPARC,TLE3,TAU (taxanes)
 MGMT (temozolomide)

HIGH EXPRESSION -> NO RESPONSE

TOPO2A

(δοξορουβικίνη, επιρουβικίνη)

TOPO1

(ιρινοτεκάνη, ετοποσίδη)

HIGH EXPRESSION -> RESPONSE