Γονιδιακή έκφραση (ποσοτική εκτίμηση) παραγόντων ανάπτυξης

  • EGF (καρκινογένεση)
  • VEGF (αγγειογένεση)
  • VEGF-C (λεμφαγγειογένεση)