Μοριακό προφίλ αίματος και ανίχνευση ελεύθερων κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων

Tα νέα δεδομένα στον χώρο της έρευνας σε διάφορους τύπους καρκίνων καταδεικνύουν την παρουσία μικροκυστιδίων από τους όγκους, τα οποία μεταφέρουν στο αίμα ενεργά συστατικά του όγκου (RNAs, πρωτεΐνες). Η ανίχνευση αυτών των συστατικών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο αίμα με την ταυτοποίηση των συστατικών των μικροκυστιδίων.

Στο εργαστήριό μας πραγματοποιείται προσδιορισμός γονιδιακής έκφρασης σε περιφερικό αίμα με την απομόνωση RNA. Aκολούθως πραγματοποιείται πέψη τυχόν μορίων DNA από την απομόνωση του RNA κατόπιν επώασης με το ένζυμο DNAse Ι. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μετατροπή του ολικού RNA σε συμπληρωματικό DNA (cDNA) και συγκριτικός προσδιορισμός της έκφρασης διαφόρων γονιδίων-δεικτών (με qRT-PCR), που αποκαλύπτουν την παρουσία κυτταρικών υποδοχέων κινασών, επιθηλιακών κυττάρων π.χ. κυττοκερατινών (CK-19, CK20), της τελομεράσης, μεταλλαγμένων μορφών υποδοχέων ΕGFR (L858R), ΕGFRvIII κλπ. σε σύγκριση με αντίστοιχα δείγματα περιφερικού αίματος υγιών ατόμων.