Μοριακό προφίλ όγκου ή βιοψίας για πρόγνωση-διάγνωση και στοχευμένη θεραπεία

H βιοψία λεπτής βελόνας (FNA) όγκου παραλαμβάνεται σε ειδικό σταθεροποιητικό διάλυμα νουκλεϊνικών οξέων. Ακολούθως πραγματοποιείται απομόνωση RNA (total RNA) ακολουθώντας στάνταρ πρωτόκολλα και μετατροπή του RNA σε συμπληρωματικό DNA (cDNA). Tέλος πραγματοποιείται προσδιορισμός της γονιδιακής έκφρασης για αρκετά γονίδια με σκοπό την δημιουργία ενός μοριακού προφίλ που θα αποκαλύψει την ακριβή ταυτότητα των κυττάρων της βιοψίας και θα συμβάλλει στην ενδεδειγμένη διαχείρισή του.

Χρησιμοποιείται η μέθοδος PCR σε πραγματικό χρόνο (real-time PCR) για να προσδιοριστεί η έκφραση πολλών κυτταρικών υποδοχέων καθώς και κοινών ενεργοποιητικών μεταλλάξεων σε αυτούς τους υποδοχείς, μιτωτικά γονίδια, ογκοκατασταλτικά και αντιαποπτωτικά γονίδια σε σύγκριση με γονίδια αναφοράς των οποίων η έκφραση τους δεν μεταβάλεται σε παθολογικές καταστάσεις (housekeeping control genes) σύμφωνα με δημοσιευμένα πρωτόκολλα.